Kontenery morskie, które widujemy na wielu portach i terminalach na całym świecie, są nieodłącznym elementem międzynarodowego handlu i transportu morskiego. Oprócz transportu są również bardzo popularnym rozwiązaniem w kontekście zastosowań takich jak magazyny, biura czy moduły mieszkalne. Pytanie, czy kontener morski może być uznany za “budynek”, jest istotne z punktu widzenia prawa i regulacji dotyczących budownictwa.

Definicja kontenera w kontekście budynku

Czy kontener magazynowy jest obiektem budowlanym?

W kontekście prawnym kluczową kwestią jest zdefiniowanie pojęcia “budynek”
w odpowiednich przepisach. W Polsce istnieje wiele aktów prawnych, które odnoszą się do pojęcia budynku w różnych kontekstach. Zasadniczo, budynkiem nazywamy obiekt, który jest trwale związany z gruntem i jest przeznaczony na dłuższy pobyt ludzi lub zwierząt. Zazwyczaj jest to konstrukcja, która ma fundamenty i ściany, a także dach, dzięki czemu zapewnia użytkownikom schronienie i funkcjonalność.

Kontenery morskie, pomimo swojej solidnej konstrukcji, nie spełniają wszystkich kryteriów, które definiują tradycyjny budynek. Przede wszystkim kontener można przenieść w inne miejsce. Dzięki temu, że nie jest stałą budowlą można go łatwo przetransportować z jednego miejsca do drugiego. Inaczej jest w przypadku stałego budynku, który posiada fundamenty i dach. Kontener magazynowy zazwyczaj nie jest związany z gruntem fundamentami, a jedynie postawiony na równym podłożu, chociaż mogą być stosowane specjalne fundamenty dla celów stabilizacji.  Kontenery nie są też zazwyczaj przeznaczone na dłuższy pobyt ludzi, choć oczywiście istnieje możliwość zaadaptowania ich na potrzeby magazynowe lub jako przestrzeń biurową czy mieszkalną.

Czy kontener jest budynkiem – co na ten temat mówi polskie prawo

Polskie prawo budowlane nie zawiera wyraźnej definicji kontenera morskiego jako budynku. Jednakże, w niektórych przypadkach, przepisy budowlane mogą wymagać pewnych regulacji i zezwoleń dla kontenerów, jeśli są wykorzystywane jako stałe lub tymczasowe obiekty o charakterze użytkowym, takie jak biura, sklepy czy schronienia.

Warto zaznaczyć, że w praktyce decyzję o klasyfikacji kontenera jako budynku może podjąć organ nadzoru budowlanego na poziomie lokalnym. Mogą to być wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego lub inne uprawnione jednostki, które będą analizować konkretne zastosowanie i charakter użytkowania kontenera.

Zacznijmy od podstawowej kwestii, czyli definicji obiektu kontenerowego. Wedle litery prawa w naszym kraju zaliczany jest do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych.

„[…]obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe[…]”

Analizując powyższy fragment (Art. 3 pkt. 5) prawa budowlanego, możemy śmiało zaliczyć kontenery morskie do obiektów kontenerowych. Te z kolei zaliczają się do obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku chęci postawienia kontenera na swoim placu nie musimy wnioskować o pozwolenie na budowę. Wystarczy, że zgłosimy ten fakt do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Należy pamiętać jednak o jednej, bardzo ważnej rzeczy, która reguluje tę zasadę. Artykuł 29 pkt 1 ust. 7 prawa budowlanego mówi, że powyższe prawo przysługuje nam jedynie wtedy, kiedy nasz kontener będzie postawiony na nie dłużej niż 180 dni. W innym wypadku będzie wymagane przeniesienie kontenera lub uzyskanie pozwolenia na budowę. Będzie tak, nawet jeżeli kontener wciąż będzie obiektem niepołączonym trwale z gruntem.

Podsumowanie

Częstość stosowania kontenerów morskich jako budynków oraz poziom regulacji prawnych mogą również zmieniać się w czasie, ponieważ prawo może być dostosowywane do nowych technologii i zastosowań. Dlatego też ważne jest monitorowanie aktualnych przepisów i ewentualnych zmian w prawie budowlanym.

Podsumowując, mimo że kontenery morskie mają wiele zastosowań, w tym także jako przestrzenie użytkowe, polskie prawo budowlane nie definiuje ich jako budynków w tradycyjnym sensie. Jednak w niektórych przypadkach, na szczeblu lokalnym, mogą być wymagane określone regulacje i zezwolenia, jeśli kontenery są wykorzystywane jako obiekty użytkowe, takie jak biura czy magazyny. W związku z tym warto zasięgnąć porady specjalistów i organów odpowiedzialnych za nadzór budowlany, aby dowiedzieć się, jakie przepisy są obowiązujące w danym kontekście.

Pozdrawiamy!
SeaBox!